1 KG Natron Pulver - E500ii NaHCO3 - Lebensmittelqualität